fbpx

Kvalitet


I den fördjupade kompetenskartläggningen görs en stegvis, utforskande kartläggning av en persons kompetens inom ett aktuellt yrke. Kompetenskriterierna följer valideringen och har tagits fram av en arbetsgrupp som har utsetts av UHR. Kriterierna för det aktuella yrket används i valideringsprocessens två första faser. I detta moment, fördjupad kartläggning, återfinns kriterierna i självskattningsmomentet. I fas 2, kompetensbedömning för intyg, används kompetenskraven för att mäta deltagarens yrkeskompetens, vilken genomförs i autentisk miljö på arbetsplatsen. UHR kallar valideringsmodellen för SPT-modellen. Förkortningen står för Samtal, Praktik och Teori. Varje delmoment styrs och kännetecknas av något av dessa tillvägagångssätt. Yrkeskompetensen mäts mot kompetenskraven för anställningsbarhet inom branschens yrken.

UHR arbetar med tre komponenter för att säkerställa kvaliteten i valideringsmodellen: giltighet, transparens och likvärdighet. Valideringsmodellen håller hög kvalitet genom sin tydliga utformning och genom att arbetet sker efter en strukturerad modell med checklistor. Det ger transparens åt systemet och följer nationella riktlinjer. Som tidigare nämnts har UHR godkänt valideringsmodellen, vilket garanterar tillförlitlighet och legitimitet.

I praktiken innebär det att de centrala delarna i valideringsmodellen – kriterier, kunskapsmål, valideringsplatser och samtliga utförare av valideringen – är godkända av branschen. Det skapar förutsättningar för samsyn. I valideringsmodellen ingår även utvärdering och uppföljning. Giltighet: Valideringen sker efter de aktuella kompetenskrav för anställningsbarhet som branschen efterfrågar. Kompetenskraven uppdateras vid behov. Transparens: Valideringsmodellen är transparent genom sitt tydliga upplägg, vilket är en förutsättning för att genomförandet ska bli så enhetligt som möjligt. Det gör också att modellen blir lättillgänglig Likvärdighet: På nationell nivå genomförs valideringen på ett enhetligt och likvärdigt sätt.

Den tydliga processen och enhetligheten i upplägget är grunden för att valideringen blir likvärdig och effektiv, var den än genomförs. Alla utförare måste arbeta med samma material och följa de instruktioner som ingår. Med hänsyn till kvaliteten och enhetligheten har instruktionerna integrerats i modellen.

 

Utbildningsrådet för Hotell och Restauranger, c/o Visita, Box 3546, 103 69 Stockholm