fbpx

Frågor & Svar


Validering handlar om att ge någon en chans. Genom att bedöma kompetens ger du någon möjligheten att visa vad hen kan. Hotell- och restaurangbranschens modell för validering lägger stor vikt vid den praktisk delen av bedömningen och har fokus på anställningsbarhet.Här är de vanligaste frågorna som yrkesbedömare ställer till oss på UHR Utbildning om validering. Är du något annat du undrar över är du självklart välkommen att höra av dig.

Vad innebär rollen som yrkesbedömare?

Som yrkesbedömare är du den som har ansvaret för att bedömningen sker enligt branschens krav. Med din yrkeskunskap och erfarenhet kvalitetssäkrar du valideringen.

Räcker tio dagar?

Den praktiska delen på tio dagar kan ses som kort tid för att bedöma om en person är anställningsbar. Men valideringen föregås av en fördjupad kartläggning av personens utbildning och erfarenheter som tar ungefär två-fem timmar (Fas 1). Den visar om det är värt att gå in i den praktiska bedömningen i en produktionsmiljö (Fas 2). Här gör du som yrkesbedömare en bedömning under samtalet. Kan den här personen gå in på en arbetsplats och arbeta enligt yrket?

Vad gör jag som yrkesbedömare?

Som yrkesbedömare synliggör du kompetenser hos personer som har erfarenheter och intresse att arbeta i branschen. Som stöd har du valideringsverktyget som representerar branschens krav på yrket. Med verktyget, din yrkeserfarenhet och utifrån dina krav bedömer du någons anställningsbarhet och om personen behöver komplettera sina kunskaper.

Hur fungerar valideringen, praktiskt?

Den som valideras ska utföra arbetsuppgifter i en produktionsmiljö, det ska vara som en vanlig arbetsdag. Se det som en provanställning, det är inte praktik och inget lärande.
Börja alltid med att visa personen runt på arbetsplatsen och presentera arbetskamraterna. Informera om det finns något särskilt som personen behöver känna till för att kunna utföra arbetet. Validering är en balansgång mellan att testa någon och att ge förutsättningar för att hen ska kunna prestera sitt bästa. Den som bedöms vill göra bra ifrån sig och du vill ju se vad hen kan. Därför är det klokt att ge den som valideras rätt förutsättningar.

Hur bedömer jag hårda värden?

Du ska bedöma om personen har de sakkunskaper som krävs för att utföra yrket. Det gäller såväl baskunskaper som särskild skicklighet. Frågorna i verktyget speglar branschens krav. Se till att arbetsuppgifterna på din arbetsplats matchar frågorna som du ska bedöma. Självklart är dina erfarenheter och hur ni arbetar på din arbetsplats också viktiga i din bedömning.

Exempel på hårda värden som måste bedömas:

HACCP – Kvalitetskontroll

Specialkoster – Allergener och överkänslighet

Hur bedömer jag mjuka värden? Du ska bedöma om personen fungerar med arbetskamraterna. Det handlar om att se hur hen samarbetar, lyssnar, ger feedback och fungerar i teamet – men också att hen kan arbeta självständigt. Du ska ha fokus på anställningsbarhet med respekt för att vi alla är olika.

Kan jag ta hjälp i bedömningen?

Du som yrkesbedömare behöver inte gå jämte den som ska valideras i tio dagar. Ta hjälp av arbetskamraterna. Informera dem om frågor från verktyget som du vill att de ska tänka på. Berätta också att både hårda och mjuka värden ska bedömas. Gör det gärna innan valideringen startar och sedan så ofta som behövs. Ta deras feedback på hur det går för den som valideras.

Hur tar jag upp känsliga frågor?

Vi är alla olika med olika erfarenheter. Kulturella värden, värderingar och föreställningar skiljer sig åt. Allt detta präglar vårt agerande. Arbetsplatser ser också olika ut och arbetsuppgifter som är självklara i en miljö kan vara helt främmande i en annan. Det vi rekommenderar då olika förhållningssätt möts, är att visa en öppenhet. Om det ändå blir en intressekonflikt, ta en timeout och prata igenom situationen. Det är viktigt att ge sig tid till eftertanke så att konflikten inte påverkar bedömningen av yrkeskunskaperna.

Det kan finnas andra personliga aspekter som kan vara svåra att prata om men som kan färga din bedömning. Utgå då alltid från anställningsbarhet, även om du tar upp den känsliga frågan. Religion kan påverka hur en person förhåller sig till exempelvis viss typ av mat, dryck samt till kön. Håll dig till verktygets frågor. Om personen inte kan utföra arbete så att hen kan bedömas utifrån verktyget, så kan hen heller inte få ett intyg utan istället får du skriva i ”behov av kompletteringar”.

Vad gör jag om inget fungerar?


– Om valideringen inte fungerar bra, ta kontakt med UHR Utbildning för vidare diskussion.

– Om det blir en intressekonflikt, ta en timeout och prata igenom situationen. Det är viktigt att ge sig tid till eftertanke så att konflikten inte påverkar bedömningen av yrkeskunskaperna.

– Utgå alltid från anställningsbarhet, även om du tar upp den känsliga frågan.

– Kom ihåg! Du som yrkesbedömare får aldrig skriva i rekommendationen att religion eller annan personlig aspekt är ett hinder för anställningsbarhet.

– Om det uppstår en situation där valideringen inte kan fortgå, avsluta den och informera personen i fråga, UHR Utbildning samt övriga berörda, till exempel arbetsförmedlingen.

Vad innebär anställningsbarhet?

Anställningsbarhet är ett sätt att synliggöra en persons kompetenser för att så snart som möjligt – efter eller under valideringen – kunna anställas i branschen.

Det intyg du som yrkesbedömare skriver under ska därför ha fokus på anställningsbarhet. Det kompletterande underlaget används när personen behöver utveckla vissa kompetenser för att bli anställningsbar.

Den rekommendationen du skriver på intyget ska baseras på vad den som validerats visat för kunskaper i förhållande till branschens krav (verktyget) samt på din bedömning utifrån din egen erfarenhet och yrkesexpertis. .

Hur skriver jag intyget och rekommendationen?

Det du skriver på intyget visas för arbetsgivare och ska därför vara konkret och i en positiv anda. Du får inte skriva något negativt om personen du validerat. Inte heller att religion eller annan personlig aspekt skulle vara ett hinder för anställningsbarhet, det är diskriminerande och i vissa fall olagligt.

Ta kontakt med UHR Utbildning om du är osäker när du ska skriva rekommendationer i intyget och för kompletteringar, så få du hjälp.

Ett exempel på intyg:

Sammanfattning styrkor

Jag rekommenderar Anna Ålund att söka arbete som kock. Hon har visat på stor skicklighet vad gäller branschens krav på kompetenser. Hon uppfyller också mina förväntningar på gott samarbete samt förmåga att ta egna initiativ som professionell och kvalificerad yrkesutövare i kockyrket. Jag är gärna referens om så önskas.

Jag vill varmt rekommendera Anna Ålund som kock då hon visar på stort kunnande, ordningssinne och matglädje och där hon delar med sig av sina kunskaper och tillför arbetsglädje i sitt team

När det gäller sakkunskaper har Anna enligt bedömningen visat sig behärska följande:

Anna  har uppvisat stora kunskaper i matlagning, hygien, planering och gästbemötande.

Anna behärskar planering, utförande och reflektion innan, under tiden och efter tillagning av olika sorters rätter, specialkost, bakning, estetiska uppläggningar och vård av kökets lokaler samt maskiner. Hon har även visat stora färdigheter i att planera matlagning för stora grupper av gäster .

Vidare har Anna visat stor förståelse och fallenhet för kommunikation med gäster, medarbetare samt andra yrkesgrupper inom branschen.

 Jag kan starkt rekommendera Er att anställa Anna som kock eller ansvarig för ett större kök då hon uppvisat stor förståelse och kunskap i ledarskap och medarbetarnas utveckling samt gästernas måltidsupplevelse.

Olika exempel på rekommendationer av komplettering:
Anna Ålund behöver inte komplettera något för att kunna arbeta som kock.

Anna Ålund behöver utveckla vissa kompetenser för att matcha branschens krav på XXyrket.

Anna Ålund har visat sig behöva komplettera med följande moment:

Hygien

matlagning

Jag rekommenderar att Anna kompletterar sina kompetenser med en utbildning för att skapa en teoretisk grund

jag rekommenderar att Anna kompletterar sina kompetenser med en utbildning inom alla områden enligt gymnasieskolans kursplan och att hon testar sina färdigheter på olika arbetsplatser/gör en praktik

 

OM DU REKOMMENDERAR VALIDANDEN TILL KOCK, HAR DU FYLLT I ALLA JA OCH DÅ FINNS INGA BEHOV AV KOMPLETTERING. DET SKA DÅ VARA TOMT I KOMPLETTERINGSDELEN.

OM DU TYCKER ATT VALIDANDEN BEHÖVER KOMPLETTERA NÅGOT MÅSTE DU FYLLA I NEJ I NÅGOT AV BEDÖMNINGSKRITERIERNA SAMT GE REKOMMENDATION FÖR KOMPLETTERING

Vad innebär det att vara på UHR Utbildnings karta?

Som certifierad yrkesbedömare publiceras du på vår karta och kan därmed bli kontaktad för en validering. Är du anställd behöver du prata med din arbetsgivare om detta. Den som hör av sig kan vara en anställd, en person som vill förbättra sina möjligheter att bli anställd, en kommun som vill validera sin personal eller ett företag som vill validera sin personal. Om du inte vill bli publicerad på kartan så meddelar du oss.

Kartan hittar du på – uhr.nu/hitta-yrkesbedömare

för att kunna vara publicerad på kartan behöver du uppge

Plats där fas 1 utförs (kan vara en skola, arbetsplats … )

Plats där fas 2 utförs: Måste vara en arbetsplats med gäster  – Ej metod och lärande miljö

Plats där fas 3 utförs: måste vara på en skola

Vad kan jag ta betalt för att validera någon?

Det är bra att tänka igenom vilka kostnader det skulle innebära att validera någon. Ta gärna fram en offert på vad det kostar att bli validerad av dig. I stora drag kan det handla om:

Din tid (kostnad per timme):
– kartläggning genom fördjupade samtal, i Fas 1: räkna med cirka 4-6 timmar.
–  praktisk bedömning i Fas 2: tio dagar i produktionsmiljö samt tid för planering, samtal och att skriva och gå igenom intyg, rekommendation och eventuell komplettering tillsammans med den som har validerats.
– slitage
– råvaror
– arbetskläder

UHR Utbildning kan inte rekommendera en prislapp, men du är välkommen att kontakta oss för en diskussion.

Hur kan samarbetet med Arbetsförmedlingen se ut?

Arbetsförmedlingen upphandlar validering enligt Hotell- och Restaurangbranschens valideringsmodell. Finns ett sådant samarbete behöver du göra upp med dem om kostnader. UHR Utbildning fakturerar yrkesbedömaren direkt när faserna börjar användas. När du som yrkesbedömare skriver rekommendationer till Arbetsförmedlingen ska du tänka på att ge ett stöd för planering om komplettering visat sig behövas. Skriv då att du föreslår tex : Utbildning/om en viss kurs – skriv exakt vilken kurs från bedömningsunderlaget/praktik/både teori och praktik osv. För anställningsbarheten bör du skriva för en arbetsgivare: varför du rekommenderar validanden med tanke på kockyrket – tänk om du vore arbetsgivare, vad är viktigt för att du skulle anställa?

Utbildningsrådet för Hotell och Restauranger, c/o Visita, Box 3546, 103 69 Stockholm