Utredningar


Tillväxtverk

Behovet av personal med branschspecifik utbildning är stort. Beräkningar visar att personalstyrkan inom hotell- och restaurangbranschen kommer att behöva öka med upp till 50 000 personer per år fram till 2023.

Att hitta, utveckla och behålla kompetens blir därför den centrala frågan under de närmaste tio åren. I dagsläget uppfyller gymnasieutbildningarna inte branschens behov, enligt branschen själv. Rapporten visar bland annat att såväl arbetsgivare som anställda vill ha ökade kunskaper om ledarskap, arbetsledning, ekonomi, budgetering, lagar och avtal, arbetsmiljö och säkerhet.
Rapporten presenteras av Malin Ackholt, avtalssekreterare i Hotell- och restaurangfacket och Göran Andersson, ledamot i Visitas styrelse, ordförande och vice ordförande i UHR.

Andreas Hedlund, årets kock 2002, i dag gastronomiskt ansvarig för Nobelmiddagen, kommer att berätta om sin väg till branschens toppskikt och sin syn på vilken betydelse utbildning har. Det är också på hans arbetsplats, Stadshuskällaren, som presentationen genomförs. 

I panelen medverkar också Cecilia Wigerstad, undervisningsråd med ansvar för hotell- och turismprogrammet på Skolverket. Hon har också en bakgrund som yrkeslärare och lärarutbildare.

Rapporten kan beställas här

 

Nya kompetenskrav ställer krav på moderniserad läroplan

UHR genomförde under 2007 en pilotstudie för att undersöka hur väl den utbildning som ges på gymnasiets Hotell- och Restaurangprogram svarar mot företagens kompetenskrav på nyutexaminerad arbetskraft. Studien bygger på en enkät som skickats till lärare inom Hotell- och Restaurangprogrammet samt till olika branschföreträdare.

Studien fastslår att det i flera avseenden råder tydliga skillnader mellan den nationella läroplanens inriktning och arbetsgivarnas kompetenskrav. Bland annat konstateras att nuvarande läroplan lägger för stor vikt på den studerandes roll som duktig hantverkare, medan rollen som serviceinriktad gästkommunikatör, förebild och ledare mer eller mindre osynliggjorts. Det är därför av största vikt att utbildningsmoment som är inriktade på Attityd och Kommunikation prioriteras och synliggörs i läroplansarbetet.

Ladda ned:
Sammanfattning av gymnasieutredning
Gymnasieutredning i helhet

Dagens och framtidens utbildningsbehov inom hotell- och restaurangbranschen

Hotell, restaurang och turism är branscher som får allt större betydelse och bidrar till ökad ekonomisk tillväxt och nya jobb. Branschens möjligheter till utveckling påverkas av hur lagar, regler och affärsvillkor utformas samt av tillgången till arbetskraft. UHR arbetar för att branschens behov av arbetskraft med rätt kompetens ska kunna tillgodoses genom utbildning och kompetensutveckling. Det första steget i ett dylikt arbete är att skaffa kunskap om de områden där behovet av kunskap är störst. ”Dagens och framtidens utbildningsbehov inom hotell- och restaurangbranschen”, är resultatet av en enkätundersökning bland anställda, företagare, lärare och studerande under 2007. Syftet med studien är att få kunskap om de områden som de i branschen verksamma personerna främst önskar fördjupa sig i för att kunna fullgöra sina arbetsuppgifter på bästa sätt, idag och inför framtiden. 88 % uppger att behoven är av mer allmän karaktär än specifikt yrkesinriktat.

Ladda ned:
Sammanfattning av kartläggning
Kartläggning i helhet